“Get Sekuru Banda to remove my items”, Late Ximex dealer instructs family

By Correspondent

The late murderous Ximex Mall dealer Boss Pangolin, real name Tafadzwa Russel Murengwa, is alleged to have instructed his family to consult Sekuru Banda for the removal of spiritual items.

Sekuru Banda is a well-known traditional healer based in Zimbabwe.

He has been identified as the only traditional healer to deal with the left “items” of belonging to the ate Biss Pangolin.

The bizarre burial instructions were included in his alleged suicide note containing his last words, which has been leaked.

late Boss Pangolin

The following is Boss Pangolin leaked note:

“I am sorry bamnini for disappointing you and letting you down. Ndanzwa zvese zvamataura but sorry I can’t help it. I am dying, ndiri kwana Josh.

“You can not use the Mercedes Benz please sell it. Mukazokwanisa kutora (Toyota) Aqua ino please give it to Munashe.

“Pane zvamuchaona mumba mu bedroom mangu. I opened my bed base, mukavhura imomo muchaona Mari ne something chirimo. The money you can use it but, chi something ichocho fonerai sekuru Banda vanouya kuzochitora movabhadhara.

“Rufu rwangu nezvese ndakagadzirisa, my coffin and all. Bhangwera anokupai ma details.

“Mobvisa plastic re black riri mu Benz kumashure panogara spare wheel munoriisa mu coffin mangu asi ndapota nusarivhure.

“Ndapedza hangu.Sorry henyu I can’t face life anymore.”